آرای عرفانی مرحوم شاه‌آبادی در آثار امام خمینی

آرای عرفانی مرحوم شاه‌آبادی در آثار امام خمینی

آرای عرفانی عارف حکیم آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی در آثار امام خمینی

نام کتاب: آرای عرفانی عارف حکیم آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی در آثار امام خمینی

ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مؤلف: نیره دشتبان

سال چاپ: ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۲۰۷

امام خمینی، به عنوان شاگرد برجستۀ مرحوم شاه‌آبادی، در زمینه‌های مختلف از این استاد معظم درس و اثر گرفته است. درسی که حضرت امام با آیت‌الله داشتند مصباح الانس بود و درس عرفان. مسلم است که بیشترین ارتباط این دو بزرگوار نیز، سوای موارد اخلاقی و تربیتی، در همین زمینه باشد. امام خمینی که خود، در کنار دیگر وجوه شخصیتی، انسانی عارف و مستغرق در عرفان بودند، بخشی از آرای عرفانی بلند خود را از استاد عرفان و اخلاق خود به گرو دارند. از همین رو کتاب فوق، با شیوه‌ای محققانه و علمی، به بررسی همین نحله پرداخته و به نتایج و آرای درخوری دست یافته است.

این کتاب در سال ۱۳۸۶ش به تألیف خانم نیره دشتبان و توسط معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۲۴۰ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

کتاب دارای سه بخش اصلی است که روشمند و پژوهشگرانه تنظیم شده و هر یک از فصول زیرمجموعه خود را دارند که به‌اختصار به شرح ذیل معرفی می‌گردند:

الف- بخش اول، عرفان نظری

فصل اول- تنزیه و تشبیه؛ فصل دوم- اسماء و صفات؛ فصل سوم- مکاشفه و عالم خیال؛ فصل چهارم- انسان کامل یا حقیقت محمدیه؛ فصل پنجم- ولایت و نبوت؛ فصل ششم- فطرت؛ فصل هفتم- سعادت و شقاوت.

ب- بخش دوم، عرفان عملی

فصل اول- نقش عزم در سیر و سلوک؛ فصل دوم- ریاضت؛ فصل سوم- حضور قلب؛ فصل چهارم- پرهیز از حب دنیا؛ فصل پنجم- استقامت.

ج- بخش سوم، ضمیمه

فصل اول- آشنایی اجمالی با زندگی آیت‌الله شاه‌آبادی (ره)؛ فصل دوم- استادان آیت‌الله شاه‌آبادی (ره)؛ فصل سوم- شاگردان آیت‌الله شاه‌آبادی (ره)؛ فصل چهارم- تألیفات و آثار علمی آیت‌الله شاه‌آبادی (ره)؛ فصل پنجم- نگاهی کوتاه به سجایای اخلاقی و عرفانی آیت‌الله شاه‌آبادی (ره).

ویژگی کتاب

نکته حائز اهمیت در این کتاب این است که مؤلف محترم، مفاد کتاب را به روش عرفان‌پژوهان و با دید تطبیقی‌تاریخی تنظیم نموده و در هر کدام از بخش‌ها و فصول مربوط شاخص‌ترین نظریات آن موضوع را بیان نموده و سپس دیدگاه تاریخی موضوع را با دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی (ره) تطبیق داده و در نهایت نظر امام را با دیدگاه‌های قبلی مقایسه نموده و میزان تأثیرگذاری آرای آیت‌الله شاه‌آبادی (ره) در نظر ایشان را مشخص کرده که کاری درخور توجه و تأمّل است.

نظر خودتان را ارسال کنید