شهادت به ولایت

شهادت به ولایت

شهادت به ولایت

هر موجودی که حظی از وجود دارد، از حقیقت الوهیت و ظهور آن، که حقیقت خلافت و ولایت است، حظی دارد [...] از این جهت است که شیخ عارف، شاه‌آبادی، دام‌ظلّه می‌فرمود که:

«شهادت به ولایت در شهادت به رسالت مُنطَوی[۱] است، زیرا که ولایت، باطن رسالت است.»

و نویسنده[۲] گوید که در شهادت به الوهیت، شهادتین منطوی است جمعاً، و در شهادت به رسالت، آن دو شهادت نیر منطوی است. چنان‌چه در شهادت به ولایت، آن دو شهادت دیگر منطوی است.

 

منبع: آداب نماز، امام خمینی (ره)، چاپ نهم، ص ۱۴۱؛ برگرفته از عارف کامل، ص ۱۱۵-۱۱۶

 

[۱]  نهفته

[۲]  امام خمینی

نظر خودتان را ارسال کنید