عنوان برخی از مقالات علمی‌پژوهشی مرتبط با آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی

عنوان برخی از مقالات علمی‌پژوهشی مرتبط با آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی

مقالات علمی‌پژوهشی مرتبط با آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی

در این قسمت تعداد محدودی از مقالات پیرامون آرای علمی آیت‌الله شاه‌آبادی معرفی شده است. این مقالات به عنوان نمونه آورده شده، به امید آنکه تحقیقات گسترده‌تری درباره مجموعه آثار مربوط به ایشان صورت گیرد.

۱. تبیین و تحلیل صورت‌بندی برهان فطرت عشق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی

 • حمید شاه‌آبادی؛ محمدرضا اسدی

 • نشریه شناخت (دانشگاه شهید بهشتی)

 • شماره ۱۵؛ بهار و تابستان ۱۳۹۵

۲. ساختار پیشینی نفس در نظریه فطرت آیت‌الله شاه‌آبادی

 • حمید شاه‌آبادی

 • نشریه پژوهش‌نامه فلسفه دین

 • زیر چاپ

۳. انسان و عمومیت عرفان از منظر شاه‌آبادی (ره)

 • سید نادر محمدزاده

 • نشریه عرفان اسلامی (ادیان و عرفان)

 • پاییز ۱۳۹۱؛ دوره ۱۱، شماره ۴۱. صفحات ۳۵-۶۰

۴. فلسفه رجعت از منظر آیت‌الله شاه‌آبادی

 • بهزاد محمدی

 • فصلنامه اندیشه نوین دینی

 • تابستان ۱۳۹۴، دوره ۱۱، شماره ۴۱، صفحات ۸۱-۹۸

۵. مقایسه نظریات سیاسی آیت‌الله شاه‌آبادی و امام خمینی (ره)

 • محمدعلی محمدی

 • نشریه حکومت اسلامی

 • تابستان ۱۳۹۱، دوره ۱۷، شماره ۲ (پیاپی ۶۰)، صفحات ۱۸۰-۲۰۱

۶. نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومه معرفتی حکیم شاه­‌آبادی

 • محمد غفوری‌نژاد

 • پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)

 • پاییز و زمستان ۱۳۹۰، دوره ۹، شماره ۲ (پیاپی ۱۸)، صفحات ۲۱-۳۸

۷. فیلسوف فطرت؛ یادداشتی بر دو کتاب شذرات المعارف و رشحات البحار

 • مهدی علمی دانشور

 • رهنامه پژوهش

 • تابستان ۱۳۹۰، شماره۸، صفحات ۷۹-۸۰

نظر خودتان را ارسال کنید