فراخوان همایش تشعشع فطرت، سرآغاز حکمت

فراخوان همایش تشعشع فطرت، سرآغاز حکمت

فراخوان همایش تشعشع فطرت، سرآغاز حکمت

فراخوان همايش تشعشع فطـرت، سرآغاز حکمـت

بزرگداشت عارف کامل، فقیه مبارز  و فیلسوف فطرت، آیت الله العظمی  میرزا محمد علی شاه آبادی (ره)

 

۱- اهداف همـایش:

۱-۱) بزرگداشت مقام عارف کامل و فیلسوف فطرت، آیت الله العظمی محمدعلی شاه‌آبادی.

۲-۱) آشنایی نسل جدید، به‌ویژه نسل سوم انقلاب با آراء، آثار، افکار و احوال آیت‌الله شاه‌آبادی.

۳-۱) شناخت دیدگاه‌های نو و بدیع آیت‌الله شاه‌آبادی در حوزه حکمت و عرفان اسلامی.

۴-۱) بازخوانی و بازشناسی ظرفیت‌های پیدا و نهان تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی در حلّ مسائل و چالش­های مهم فلسفی.

۵-۱) بررسی امکان تأسیس و تقویم فلسفه‌های مضاف بومی بر مبنای آرای حکمی و معرفتی آیت‌الله شاه‌آبادی، به‌ویژه در پرتو نظریه فطرت.

۶-۱) بررسی امکان تأسیس و تقویم علوم میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای بومی بر مبنای ماهیت ذو ابعاد تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۷-۱) احیاگری فرهنگ عرفانی اصیل شیعه و تحلیل مفارقت­های ماهوی آن با عرفان­های کاذب، عرفان‌نماها و فرقه‌های انحرافی شبه عرفانی.

 

۲- بخش‌های اصلی همایش:

۱-۲) مقالات پژوهشی و تحقیقاتی.

۲-۲) کارگاه‌های آموزشی- شامل مباحث آموزشی به صورت فشرده و مشارکتی.

۳-۲) میز تخصصی (بحث‌های تخصصی پیرامون یک موضوع با حضور صاحب نظران و کارشناسان مربوط).

۴-۲) گفتگـو و مناظره.

۵-۲) نمایشگاه کتاب.

۳- موضوع مقالات، محورهای اصلی و فرعی:

۱-۳) ساحات سیره علمی و عملی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۱-۳) تاریخ احوال عصر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۲-۱-۳) کمالات علمی آیت‌الله شاه آبادی به عنوان یک حکیم و عالم مسلمان.

۳-۱-۳) فضایل و سجایای اخلاقی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۴-۱-۳) شخصیت‌پروری آیت‌الله شاه‌آبادی.

۵-۱-۳) منش سیاسی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۶-۱-۳) سلوک عرفانی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۷-۱-۳) تأثیر شخصیت آیت‌الله شاه‌آبادی بر شکل‌گیری شخصیت و معرفت حضرت امام (ره).

۲-۳) «نظریه فطرت» آیت‌الله شاه‌آبادی:

۱-۲-۳) فطرت‌پژوهی، فلسفه فطرت و فطرت‌شناسی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۲-۲-۳) فطرت‌شناسی قرآنی، به مثابه یک دانش فرارشته­ای ((Trans Disciplinary.

۳-۲-۳) فطرت‌شناسی قرآنی، به مثابه روش.

۴-۲-۳) فطرت‌شناسی قرآنی، به مثابه علم.

۵-۲-۳) نسبت فطرت‌شناسی با خودشناسی.

۶-۲-۳) نسبت فطرت با هویت.

۷-۲-۳) امکان تأسیس و تقویم علوم انسانی بومی در پرتو نظریه فطرت.

۸-۲-۳) امکان تأسیس و تقویم فلسفه‌های مضاف بومی در پرتو نظریه فطرت.

۹-۲-۳) امکان تأسیس و تقویم دانش‌های میان‌رشته­ای و چند رشته‌ای بومی در پرتو نظریه فطرت.

۱۰-۲-۳) فطرت و فلسفه برای کودک.

۳-۳) فلسفه ولایت در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۳-۳) ولایت‌پژوهی و ولایت‌شناسی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۲-۳-۳) عترت‌شناسی در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۳-۳-۳) نسبت قرآن با عترت در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۴-۳-۳) نسبت فطرت با عترت در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۴-۳) فلسفه عرفان در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۴-۳) استخراج و استحصال بُن‌مایه‌های عرفان حقیقی از سلوک علمی و عملی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۲-۴-۳) تفکیک و تفریغ شاخصه‌های عرفان حقیقی از تموّجات عرفان‌واره‌ها و عرفان‌نماها.

۳-۴-۳) جامعه‌شناسی عرفان و ماهیت عرفان اجتماعی، با نظر به سلوک علمی و عملی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۴-۴-۳) بُن‌پژوهی و واکاوی مفهوم کمال در نظریه انسان کامل، بر مبنای آرای حکمی و عرفانی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۵-۴-۳) تحلیل و تبیین جایگاه عرفان شیعی در شخصیت و اندیشه آیت‌الله شاه‌آبادی.

۶-۴-۳) بازخوانی و بازیابی فلسفه عرفان آیت‌الله شاه‌آبادی در جهدِ نظری و عملی حضرت امام (ره).

۵-۳) فلسفه اخلاق و تخلّق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۵-۳) جامعه‌شناسی اخلاق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۲-۵-۳) ارکان و زوایای اُخوّت اسلامی در پرتو فلسفه اخلاق آیت‌الله شاه‌آبادی.

۳-۵-۳) معنا و مقام غیرت در فلسفه اخلاق آیت‌الله شاه‌آبادی.

۴-۵-۳) مناط خیر و شر در فلسفه اخلاق آیت‌الله شاه‌آبادی.

۵-۵-۳) مناط حُسن و قبح اعمال در فلسفه اخلاق آیت‌الله شاه‌آبادی.

۶-۵-۳) دکترین حقوقی اخلاق در جامعه اسلامی و تبیین امتیازات آن بر نظریه غربی حقوق بشر در پرتو تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۷-۵-۳) نقش راهبردی فطرت در نظریه اخلاقی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۶-۳) فلسفه سیاسی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۶-۳) مؤلفه‌های پیشین بنیاد نظریه ولایت فقیه.

۲-۶-۳) نسبت اخلاق با سیاست در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۳-۶-۳) مبانی و مبادی فلسفی نظریه ناحیه مقدسه در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۴-۶-۳) لوازم و لواحق بصیرت سیاسی در پرتو تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۷-۳) انسان‌شناسی فلسفی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۷-۳) ماهیت انسان و مناط انسانیت (تفکیک و تفریغ شاخصه‌های انسان از نسناس).

۲-۷-۳) ابعاد و مراتب وجودی انسان.

۸-۳) زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۸-۳) تحلیل ماهیت هنرمند و اثر هنری در پرتو نظریه «فطرت اظهار».

۲-۸-۳) نسبت امر جمالی با امر کمالی.

۳-۸-۳) هنر؛ معشوق حقیقی یا مجازی؟

۴-۸-۳) امکان بازنمایی صورت‌های ملکوتی اعمال در فسحه هنر و زیبایی.

۹-۳) فلسفه دین آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۹-۳) اثبات وجود خدا در آیینه براهین فطرت محور.

۲-۹-۳) مبانی و مبادی معادشناسی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۳-۹-۳) دفع برهانی شبهه شرّ و تحلیل مسائل مأخوذ از آن در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱۰-۳) فلسفه ذهن آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۱۰-۳) بدن‌شناسی و شناخت اقسام بدن در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۲-۱۰-۳) مناسبات مابین روح و بدن در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۳-۱۰-۳) شعاع حیات روح در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱۱-۳) فلسفه اقتصاد در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی.

۱-۱۱-۳) بازسازی و نوسازی مفاهیم «سرمایه»، «صنعت» و «تجارت» در رویکرد اسلامی به اقتصاد، در پرتو نظرگاه اقتصادی آیت‌الله شاه‌آبادی.

۲-۱۱-۳) راهبرد اقتدار اقتصادیِ جوامع مسلمان در نظام فکری آیت‌الله شاه‌آبادی.

۳-۱۱-۳) بهداشت اقتصاد؛ ضرورت‌ها، لوازم و آسیب‌شناسی.

۱۲-۳) پژوهش‌های تطبیقی.

۱-۱۲-۳) ماهیتِ ماهیت در نزد آیت‌الله شاه‌آبادی و حاج ملا هادی سبزواری.

۲-۱۲-۳) راز خلقت؛ نظرگاه آیت‌الله شاه‌آبادی و ملاصدرا.

۳-۱۲-۳) معنا و مقام ولایت در حکمت و عرفان اسلامی؛ بررسی نظرگاه آیت‌الله شاه‌آبادی و حضرت امام (ره).

۴-۱۲-۳) چیستی معنای زندگی بر مبنای آراء و افکار آیت‌الله شاه‌آبادی و مقایسه آن با نظریه معنای زندگی در نزد اندیشمندان غربی.

 

۴- شرایط تألیف، تنظیم و ارسال مقالات:

۴-۱) مقاله‌های ارسالی به لحاظ موضوعی ذیل یکی از محورهای اصلی نُه‌گانه (مندرج در بند قبل) تألیف شده باشند. انطباق محتوای مقاله با عناوین فرعی پیشنهادی برای هر محور اصلی، مقاله مربوطه را در اولویت گزینش نهایی مقالات قرار خواهد داد.

۴-۲) مقاله پیش از این در کتاب‌ها، مجلات و پایگاه‌های اینترنتی عرضه نشده باشد.

۴-۳) حق ویرایش مقالات پذیرفته شده برای همایش محفوظ است.

۴-۴) مقاله‌ها باید دارای چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، جمع‌بندی و فهرست منابع باشند.

۴-۵) هر مقاله، حداکثر ۳۰ صفحه تایپ شده در برنامه Word باشد.

۴-۶) مقالـه‌ها، از طریق پست الکترونیکی یا ارائه لوح فشرده آن به دبیرخانه همایش قابل دریافت است.

۴-۷) مقالات ارسال شده بازگردانده نمی‌شوند.

۴-۸) برخی از منابع پیشنهادی جهت پژوهش در خصوص آراء و افکار آیت‌الله شاه‌آبادی عبارتند از:

  • عارف کامل.
  • شذرات المعارف.
  • رشحات البحار.
  • رشحات المعارف.
  • فطرت عشق (شرح شذره ششم از کتاب شذرات المعارف).
  • فیلسوف فطرت (نگاهی به احوال و افکار حکیم عارف آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی).
  • حدیث عشق و فطرت (مجموعه مقالات).
  • آرای عرفانی آیت‌الله شاه‌آبادی در آثار امام خمینی (ره).

 

۵- گاه‌شمار همایش:

۵-۱) آخرین مهلت دریافت آثار: سی­ و یکم تیر ۹۶

۵-۲) اعلام نتایج آثار منتخب: سی­ام شهریور۹۶

۵-۳) تاریخ شروع همایش و روز افتتاحیه : سوم آذر ۹۶

۵-۴) تاریخ پایان همایش و روز اختتامیه: چهارم آذر ۹۶

 

۶- آدرس دبیرخانه همایش:

مکان: تهران، خیابان سبلان شمالی، ساختمان ۶۶۸، دبیرخانه کنگره

ارسال الکترونیکی مقالات: www.shahabadi.ir

تلفن: ۸۸۹۴۵۲۳-۸۸۸۵۲۴۶۷ (۰۲۱)

 

ارسال مقاله

نظر خودتان را ارسال کنید

محمد علی متولیان
پنج شنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ادب و عرض تسلیت به مناسبت سال ۱۳۹۶ که چند عزیز از خاندان رحلت نمودند اینجانب قصد مقایسه آرای حضرت آیت الله شاه آبادی و حکیم کنفوسیوس به هدف ساخت یک مدل آموزشی هستم تلفن از بزرگواری که در سیره و گفتار حضرت آیت الله غور نموده و در ساعتی مکالمه سرخطها را به من هدیه فرمایند مرحمت نمایید با احترام و سپاس وافر محمد علی متولیان ۰۹۱۹۱۵۴۳۱۲۷ ۰۲۵۳۲۸۸۸۸۲۶
abrmim
يکشنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
سلام بر شما پیام شما ملاحظه شد و ان‌شاءالله به شما اطلاع داده خواهد شد