تدابیر الهیه

تدابیر الهیه

نظر آیت‌الله شاه‌آبادی درباره حدود و دیات

«حدود» و «دیات» [...] تدابیر الهیه‌اند برای «جلوگیری از منهیات» و «پیشرفت اوامر»؛ زیرا که معلوم است «قصاص» که اعدام شخصی است در مقابل اعدام شخص دیگر، اگرچه در ظاهر تکثیر معدوم شده[۱]، ولی حقیقتاً اعظم تدبیری است برای حفظ حیات نوع و جلوگیری از ارتکاب قتل نفوس. و لذا فرموده: «و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب.»[۲] و البته وقتی که این حکم سیاسی-الهی جاری شود، [انسان] از جهت حب ذات و حب بقا، ممنوع خواهد شد از ارتکاب این فعل قبیح، و حفظ نفوس نماید.

 

منبع: شذرات المعارف، شذره دوم، معرفه ۳، ص ۱۴

 

[۱] یعنی به حسب ظاهر، با اجرای حکم قصاص از کثرت افراد کاسته می‌شود.

[۲] سوره بقره، آیه ۷۹

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید