پدر

آیت‌الله آقا محمدجواد بیدآبادی

میرزا محمدجواد حسین‌آبادی در حدود سال ۱۲۳۲ق در شهر اصفهان متولد شد. پدرش میرزا محمدحسن نام داشت که دارای خطی بسیار زیبا بود و عمدتاً به کتابت قرآن کریم و متون اسلامی و نیز تابلوهای خطی اشتغال داشت.

دانش در گرسنگی

بیشتر بخوانید