یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی

یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی

علت انحطاط و عقب‌ماندگی مسلمانان

دوم [علت از اسباب بیمارکننده مسلمانان] یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی است؛ یعنی هر گاه سنجیده شود سعادت با قوۀ عامله خود، با اینکه اگر خود را از بحر اُجاج غرور[۱] خارج نموده [باشد]، گرفتار چاه پرتباه یأس می‌نماید و خود را متوقف [نموده] و از هر گونه تکلیف، بَری[۲] و عَری[۳] دانسته، با اینکه عالم مُلک، دار تحصیل و تکمیل سعادت است به حَسَب دین و دنیا.

 

منبع: شذرات المعارف، شذره اول، معرفه سوم، ص ۵

 

[۱]  بحر اُجاج غرور: دریای شور فریب

[۲]  بری: برکنار

[۳]  عری: آنکه از هر بدی و عیب دور باشد.

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید