تحصیل امور معنوی و عرفانی

تحصیل امور معنوی و عرفانی
1401-12-13
75 بازدید

عمدۀ تحصیلات امام خمینی نزد آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود. در همین حال، تحصیل امور معنوی و عرفانی را به طور جدّی شروع کردند و مرحوم آقا میرزا محمّدعلی شاه‌آبادی، استادی امام را در عرفان به عهده داشت.[1] [1] خاطرات آیت‌الله پسندیده، محمّدجواد مرادی‌نیا، نشر حدیث، 1374، ص51.

عمدۀ تحصیلات امام خمینی نزد آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود. در همین حال، تحصیل امور معنوی و عرفانی را به طور جدّی شروع کردند و مرحوم آقا میرزا محمّدعلی شاه‌آبادی، استادی امام را در عرفان به عهده داشت.[1]

[1] خاطرات آیت‌الله پسندیده، محمّدجواد مرادی‌نیا، نشر حدیث، 1374، ص51.